پیشینه نظری و فصل دوم پژوهش رضایت از زندگی

در ۴۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

برخی كیفیت زندگی را به مثابه رضایت از زندگی آورده‌اند یعنی این كه افراد بطور كلی از زندگیشان رضایت داشته باشند. كاتر[۱] ( ۱۹۸۵) كیفیت زندگی را به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می‌كند كه نیازها خواست‌ها و ترجیحات سبك زندگی و سایر عوامل ملموس را كه بر بهزیستی همه جانبه فرد تاثیر دارند در بر می‌گیرد( غفاری، ۱۳۸۸؛۵) اینگلهارت رضایت از زندگی را به عنوان مهم‌ترین شاخص سازنده بر می‌شمارد( اینگلهارت، ۱۳۷۳؛۴۴). كمپل[۲] و همكارانش كیفیت زندگی را رضایت از زندگی[۳] در حیطه‌های خاصی می‌دانستند آنها حیطه‌های كار، مسكن، سلامتی، همسایگی، دوستی‌ها، ازدواج، زندگی خانوادگی، سطح تحصیلات و پس‌انداز را مولفه‌های كیفیت زندگی قلمداد می‌كنند( فتوت، ۱۳۹۰؛۱۵۸) و احساس رضایت از زندگی شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی اركان كلی رضایت از زندگی می‌باشد. همچنین سینیتا و هایندس[۴] كیفیت زندگی را برداشت و ارزیابی مثبت یا منفی فرد از خصوصیات زندگی خود و میزان رضایت كلی خود از زندگی می‌دانند(‌همان، ۱۵۹) .غلامرضا غفاری (۱۳۸۸؛۴)در اثر خویش تحت عنوان « كیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی» ضمن بر شمردن رضایت زندگی به عنوان مولفه اصلی كیفیت زندگی به چهار نوع رضایت از زندگی اشاره دارد:

رضایت ناشی از داشتن[۵]: كه متاثر از میزان برخورداری افراد از امكانات می‌باشد.

رضایت ناشی از ارتباط[۶]: كه معطوف به روابط اجتماعی است.

-رضایت ناشی از بودن[۷]: پنداشت فرد نسبت به خویشتن و تعریف از كیستی خود كه دلالت بر معناداری و كنترل بر زندگی خود در مقابل خود بیگانگی دارد.

– رضایت ناشی از اقدام و عمل[۸]: كه بیشتر معطوف به چگونگی زمان در اختیار در قالب اوقات فراغت می‌شود.

بطور كلی رضایت از زندگی مبتنی بر درك فرد از وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی خود و احساس رضایت‌مندی و شادمانی از بودن در این وضعیت می‌باشد و براساس تلقی كلی از خشنودی و یا ناخرسندی از زندگی و بر اساس ارضاء نیازهای اساسی و هم‌‌چنین تناسب بین اهداف شخص و وسایل دستیابی به آن اهداف مفهوم‌پردازی می‌شود. لذا رضایت زندگی بعد ذهنی كیفیت زندگی است و سازه كیفیت زندگی مقوله‌ای عام‌تر از كیفیت زندگی می‌باشد.

سعادتمندی:

یكی دیگر از مفاهیمی كه به مفهوم كیفیت زندگی بسیار نزدیك است و بعضاً سبب تداخل مفهومی با سازه كیفیت زندگی می‌شوداحساس سعادتمدنی[۹] می‌باشد كه به چگونگی ارزیابی فرداز زندگی اشاره داردودربرگیرنده متغیرهایی ازقبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از كار و متغیرهای روانشناختی چون فقدان افسردگی واضطراب و وجودعواطف و خلقیات مثبت می‌شود. احساس رضایت از زندگی بسیار نزدیك با این مفهوم می‌باشد چرا كه هردوبه بعدذهنی كیفیت زندگی اشاره دارندوآن رابایدبعنوان یكی ازمعرفهای احساس سعادتمندی به حساب آورد.


[۱]-Cutter

[۲]-Campel

[۳]-Life satisfaction

[۴]-Synthia& hinds

[۵]-Having

[۶]-Relating

[۷]-Being

[۸]-Action

[۹]-Well- being

چکیده ای از بخشهایی از فهرست منابع :

-الف: منابع فارسی

آرمان، فاطمه (۱۳۹۰)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در شهروندان، پایان‌نامه كارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

آزادارمكی، نقی و كمالی، افسانه (۱۳۸۳)، اعتماد، جنسیت، بررسی تطبیقی اعتماد متقابل بین دو جنس، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ۵ شماره ۲

آقاپور، اسلام (۱۳۸۷)، بررسی عوامل اقتصادی جتماعی مرتبط با كیفیت زندگی مهاجران حصارك كرج، پایان‌نامه كارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

اجتهادی، مصطفی (۱۳۸۶)، سرمایه اجتماعی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۵، صص ۱۲-۱

ادیبی سده، مهدی و همكاران (۱۳۸۷)، سنجش سرمایه اجتماعی میان‌گروهی (طیف سام)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره ۳۸

ازكیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (۱۳۸۳)، توسعه روستایی با تأكید بر جامعه‌ روستایی ایران، تهران: نشر نی

ب: منابع انگلیسی

. Campbell, A, etal. (1976). The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations and Satisfaction“. New York, Russell. Saye foundation

. Easterlin, Angelescu. (2007). “Modern Economic Growth and Quality of Life: Cross Sectional Time Service Evidence” Institue for the Study oF Labure

. Farkuhar, M. (1993) “Definitions of Quality of Life a taxonomy“. Jurnal of Nursing. 45

.Hobss,Graham,(2000)”What is Social Capital?A Brief Literature Overview”,Econimic and Social Research Foundation

.Hendy,F,MCvittie,C.(2004)Is quality of life a Health concept? Qualitive Health research ,No.14:pp961-975

. Grootaerd, C. (1998) “Social Capital: the Missing Link; Social Capital Initiative Working”, No: 3

. Kim, D. Kawachi, I. (2007) “U.S. Stat Level Social Capital and Health Related Quality of Life”. AER, Vol 17, No: 4

. Kamp, I, K- and etal. (2003) “Urban Environmental Quality on Human Well- being: Towards a Conceptual From Work and Demarcation ofer Concepts; a Literature Study. 65 (1-2)

. Leana & Van Buren. (1998) “Organizational Social and Employment Practices” Academy of Mangement Review. Vol 24, NO: 3

and Environment, 43 (7): pp 1205-1215

. Mccrean, S. Stimson, R. (2006) “Whais the Strengh of the Link Between Objective an Subjective Indicatores of Urban of Life?” Applied Ressearch in Quality of Life. 1: pp 79. 96.

خرید فایل

[PDF] ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/PDF/فصل%۲۰دوم.pdf‎Cached
Similar١٢. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﻱ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ….. ﻛﻨﺪ.ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﻚ. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ
ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ,. ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ … ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ /ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی ( فصل دوم پایان … – ofmas.ir
ofmas.ir/product-61903-Chapter-II-Masters-thesis-(the-literature)-job-sa.aspx‎Cachedمبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی در ۵۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت
doc. توضیحات: فصل دوم. همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی (فصل دوم … – ofmas.ir
ofmas.ir/product-62075-The-second-chapter-(the-literature)-life-skills.aspx‎Cachedمبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی در ۲۷ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت
doc … توضیحات: فصل دوم … مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری ( فصل دوم پایان نامه ) – ofmas.ir
ofmas.ir/product-62064-The-second-chapter-(the-literature)-Compatibility.aspx‎Cachedمبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری در ۳۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc …
فصل دوم کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش). همرا با منبع نویسی درون … امروزه در
دنیایی زندگی میکنیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطافپذیری و سازگاری
فردی و اجتماعی هستیم. این امر به علت …. مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ایماگوتراپی و رضایت زناشویی (فصل دوم)
gbest.blogsky.com/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-ایماگوتراپی-و-رضایت-زناشویی-فصل-دوم-‎Cachedمبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دوم پایان نامه) ایماگوتراپی و رضایت …. نژاد و به
پژوه، ۱۳۸۴) رضایت زناشویی را حاصل سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی …
نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق | علمی و پژوهشی – ایران پژوهان
www.iranresearches.ir/…/1566-نحوه-تهیه-پیشینه-و-ادبیات-نظری-تحقیق.html‎Cached
Similarنحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق- پیشینه تحقیقات داخلی و خارج پیشینه
پایان نامه- پیشینه تحقیق- فصل دوم پایان نامه- مبانی نظری تحقیق- ادبیات … مفید
باشد یا تحقیقی که در باره رضایت شغلی انجام می شود می تواند به لحاظ روش انجام
تحقیق در زمینه رضایت سیاسی مفید واقع شود. …. شرایط زندگی و تحصیل در
انگلستان …
[PDF] زنان متاهل شهر مشهد اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/589326‎Cachedواقعیت درمانی گروهی، کیفیت زندگی، مسئولیت پذیری … فصل دوم. : مبانی نظری و
پیشینه پژوهش. -۴٫ ۱٫ موضع گیری های نظری در خصوص مسئولیت پذیر. ی.
[PDF] ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی رواﻧﯽ در ﻬﺮ
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/587574‎Cached
Similarﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻓﺰوﻧﯽ. ﺑﻬﻤﻦ. ۱۳۹۰٫ Create PDF files without this message by
purchasing novaPDF printer …. ﻓﺼﻞ دوم: ادﺑﯿﺎت و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ….. رﺿﺎﯾﺖ
از زﻧﺪﮔﯽ.
[PPT] Slide 1 – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt‎Cached
Similarاهداف فصل. روش تحقیق در سازمان. ۱- انتخاب موضوع تحقیق. ۴- بیان گزاره های مسئله
… تا امکان بازنگری پژوهش‌های قبلی و بررسی پیشینه تحقیق فراهم شود. …. نظری و
تجربی قبلی است. کتاب‌ها، مقاله‌های منتشر شده و … منابع. دست دوم. پژوهش در سازمان
….. و به کارگیری آنها، موضوع را با مصاحبه گر در میان بگذارد و رضایت وی را جلب
نماید.
[DOC] دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه – خانه ISI ایران
www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-51010-sample.docx‎Cachedفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق …. لذا رضایتمندی شغلی مسئولان و مدیران،
پیش شرط رضایتمندی کارکنان آن سازمان است(بدری پشته، ۱۳۸۹). … در همین راستا
یافته های پژوهش عبدالملکی(۱۳۸۳) نشان داده است که در مدارس بین سبک های … با
توجّه به اینکه دوره متوسطه یکی از دوره های حسّاس و مؤثر زندگی دانش آموزان می باشد،
لذا اهمّیت …

نوشته پیشینه نظری و فصل دوم پژوهش رضایت از زندگی اولین بار در فایل مفید. پدیدار شد.


لینک منبع و پست :پیشینه نظری و فصل دوم پژوهش رضایت از زندگی
http://filemofid.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af/